Homoseksualiteit

Hoewel de Bijbel graag wordt voorgesteld als een boek dat verdraagzaamheid en liefde predikt bevat zij ook vele agressieve en haatdragende teksten die precies het tegenovergestelde beogen. De houding van de Bijbel ten opzichte van homoseksualiteit is hier een sprekend voorbeeld van.

Zo wordt homoseksualiteit onder dezelfde noemer gebracht als sex met dieren.

(Leviticus 18:22-23) Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel. Insgelijks zult gij bij geen beest liggen, om daarmede onrein te worden; een vrouw zal ook niet staan voor een beest, om daarmede te doen te hebben; het is een gruwelijke vermenging.

De Bijbel zegt dat praktiserende homoseksuelen gedood moeten worden.

(Leviticus 20:13) Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

Volgens de Bijbel kunnen praktiserende homoseksuelen het Koninkrijk Gods niet beerven.

(1 Korinthiers 6:9-10) Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beerven? Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beerven.

Praktiserende homoseksuelen worden onder één noemer gebracht met goddelozen, leugenaars, dieven, moordenaars en zijn "des doods waardig".

(1 Timotheus 1:9-10) En hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers, Den hoereerders, dien, die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is;
(Romeinen 1:27-32) En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;  Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;  Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam;  Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen; Dewelken, daar zij het recht Gods weten, namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen.

God eist de doodstraf voor homoseksuele praktijken maar het is God zelf die de ongelovige mens als straf aanzet tot deze handelingen. Als mensen op het verkeerde spoor zitten doet God dus Zijn best om het nog erger te maken.
 
(Romeinen 1:21)  Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;............Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren;
(Romeinen 1:26) Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen;
(Romeinen 1:28) En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;

Twee barbaarse verhalen uit de Bijbel waarin mannen andere mannen willen dwingen tot seks.

(Genesis 19:1-11) Als de mannen van Sodom van Lot eisen dat hij twee bezoekers aan hen uitlevert zodat ze seks met hen kunnen hebben biedt Lot in plaats van de gasten zijn twee maagdelijke dochters aan.
(Richteren 19:20-29) Dit is een soortgelijk verhaal als dat van Lot maar dan nog gruwelijker. De mannen van een stad eisen de uitlevering van een mannelijke bezoeker om seks met hem te hebben. Natuurlijk weigert de gastheer dit en stelt voor dat zijn maagdelijke dochter en het bijwijf van de gast zijn plaats innemen. Als de mannen blijven aandringen gooit de bezoeker zijn bijwijf naar buiten waarna de mannen haar de hele nacht misbruiken en als zij 's morgens dood voor de deur ligt snijdt hij haar in twaalf stukken.

Enkele teksten die betrekking hebben op mannen die tempelprostitutie bedrijven.

(Deuteronomium 23:17)  Er zal geen hoer zijn onder de dochteren van Israel; en er zal geen schandjongen zijn onder de zonen van Israel.
(1 Koningen 14:24)  Er waren ook schandjongens in het land; zij deden naar al de gruwelen der heidenen, die de HEERE van het aangezicht der kinderen Israels uit de bezitting verdreven had.

(1 Koningen 15:12) Want hij nam weg de schandjongens uit het land, en deed weg al de drekgoden, die zijn vaders gemaakt hadden.

(2 Koningen 23:7) Daartoe brak hij de huizen der schandjongens af, die aan het huis des HEEREN waren, alwaar de vrouwen huisjes voor het beeld van het bos weefden.

(Job 36:14)  Hun ziel zal in de jonkheid sterven, en hun leven onder de schandjongens.


Conclusie: God zegt in het Oude Testament dat praktiserende homoseksuelen gedood te dienen te worden en Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament laten uit niets blijken dat ze het daarmee oneens zou zijn. 


Lees verder: het Huwelijk in de Bijbel