Seks in de Bijbel

Wat probeert de Bijbel ons te leren met betrekking tot de seksuele moraal? Lees ook hoe de volgens de Bijbel polygamie is toegestaan.

(Genesis 6:2-4) Zonen van God hebben seks met vrouwen op aarde.

(Genesis 12) Om zijn eigen huid te redden zegt Abraham tegen de Farao dat Sarah, zijn 70 jarige vrouw, zijn zuster is en verzwijgt dat hij tevens met haar gehuwd is zodat de Farao haar tot vrouw kan nemen.

(Genesis 20) Ook hier zegt Abraham tegen koning Abimelech dat Sarah, zijn 90 jarige vrouw, zijn zuster is zodat Abimelech  haar tot vrouw kan nemen. (waar hadden we dat eerder gehoord?)

(Genesis 26:8-11) Hier duikt het zelfde verhaal weer op maar nu met Izak de zoon van Abraham in de hoofdrol. Omdat hij bang is vermoord te worden om zijn mooie vrouw Rebekka, liegt hij dat deze zijn zuster is. (zouden die bijbel schrijvers nou echt niet door hebben dat 3 keer hetzelfde verhaal wel erg ongeloofwaardig is??)

(Genesis 19:1-11) Als de mannen van Sodom van Lot eisen dat hij twee bezoekers aan hen uitlevert zodat ze seks met hen kunnen hebben biedt Lot in plaats van de gasten zijn twee maagdelijke dochters aan.

(Richteren 19:20-29) Dit is een soortgelijk verhaal als dat van Lot maar dan nog gruwelijker. De mannen van een stad eisen de uitlevering van een mannelijke bezoeker om seks met hem te hebben. Natuurlijk weigert de gastheer dit en stelt voor dat zijn maagdelijke dochter en het bijwijf van de gast zijn plaats innemen. Als de mannen blijven aandringen gooit de bezoeker zijn bijwijf naar buiten waarna de mannen haar de hele nacht misbruiken en als zij 's morgens dood voor de deur ligt snijdt hij haar in twaalf stukken.

(Genesis 30:1-13) Rachel geeft haar man Jacob opdracht om kinderen te verwekken bij haar slavin Bilha. Als Lea, Jacobs tweede vrouw, niet meer kan baren geeft ook zij een slavin (Zilpa) aan Jacob om kinderen bij te verwekken. 

(Genesis 34) Dina, de dochter van Jacob, wordt verkracht door Sichem waarna hij aanbiedt om met haar te trouwen. De familie van Jacob lijkt hier op in te gaan maar Sichem wordt met alle inwoners van de stad waar hij woont op verraderlijke wijze vermoord.

(Genesis 35:22) Ruben de zoon van Jacob heeft seks met Bilha een bijvrouw van zijn vader.

(Richteren 21) Als de Benjamieten niet genoeg vrouwen hebben roven zij eerst 400 maagden de stad Jabes. Als dat nog niet genoeg blijkt te zijn roven zij nog extra vrouwen die dansen in de wijgaart op het feest des Heeren.

(Ruth 3:4-8) Op aanraden van haar schoonmoeder kruipt Ruth bij de aangeschoten, voldaan van eten en drinken, slapende Boaz in een koren hoop (zonder dat hij dat aanvankelijk merkt) om hem in zodanige positie te brengen dat hij haar niet kan weigeren.

(1Samuel 18:27-28) David betaalt als bruidschat voor  Micha  200 filistijnse voorhuiden.

(2 Samuel 11) Koning David ziet vanaf zijn dak  Batseba  als zij zich aan het wassen is en vindt hij haar erg aantrekkelijk. Hij stuurt  haar man naar het front in de hoop dat deze zal sneuvelen zodat hij Batseba tot vrouw kan nemen. De man sneuvelt inderdaad en David krijgt zijn zin. Je vraagt je af waarom Jezus met alle geweld van deze schurk moest afstammen!!!

(2 Samuel 16:22) Absalom heeft seks in een tent op het dak met de vrouwen van zijn vader David.

(1 Koningen 1:1-2) Als koning David oud geworden is en het koud heeft zoeken zijn knechten een jonge maagd om hem warm te houden.

(1 Koningen 11:3) Koning Salomo had 700 vrouwen en 300 bijwijven.

(Esther) Omdat koningin Vashti weigert te dansen op een zuippartij van haar man, koning Ahasveros, is deze zo in zijn trots gekrengd dat hij haar aan de kant zet en op zoek gaat naar een nieuwe vrouw. Hiertoe worden maagden uit het hele land verzameld die de koning één voor één uitprobeert. De joodse Esther meldt zich ook als kandidate maar houdt haar afkomst geheim. Natuurlijk verkiest de koning haar boven alle vrouwen en maakt haar tot koningin en zo kan zij later voorkomen dat de koning, aangezet door Haman, alle joden laat doden. Ter nauwer nood aan hun lot ontkomen doden de joden 75.500 van hun vijanden!!! Vrouwelijk heldendom, seks, intrige en moord, typische ingredienten van een bijbels verhaal met bedenkelijke moraal.

 (Spreuken 7:21-23)  Zij bewoog hem door de veelheid van haar onderricht, zij dreef hem aan door het gevlei harer lippen.  Hij ging haar straks achterna, gelijk een os ter slachting gaat, en gelijk een dwaas tot de tuchtiging der boeien. Totdat hem de pijl zijn lever doorsneed; gelijk een vogel zich haast naar den strik, en niet weet, dat dezelve tegen zijn leven is. [mannen zijn hulpeloos in de grip van bijbelse vrouwen]
 


Gevallen van incest in de Bijbel.
 

(Genesis 5) Aangezien ze de enige mensen op aarde waren en toch nageslacht kregen moeten we wel aannemen dat de kinderen van Adam en Eva incest pleegden.

(Genesis 9) Ook na de zondvloed kan het niet anders zijn dat de kleinkinderen van Noach met hun eerstegraads neven en nichten huwden.  

(Genesis 11:29) Nahor huwt met de dochter van zijn broer Haran.

(Genesis 20:12) Hoewel dit in Leviticus 20:17 streng verboden wordt is Abraham getrouwd met zijn halfzuster (zelfde vader verschillende moeders). Blijkbaar maakt God voor de bijbelse hoofdpersonen een uitzondering op de regel.

(Genesis 19:32-36) Twee dochters van Lot voeren hun vader dronken en verkrachten hem dan met als doel zwanger van hem te raken wat ook gebeurd.

(Genesis 29) Jacob trouwt met de dochters van zijn oom.

(Exodus 6:19) Amram trouwt met de zuster van zijn vader (zijn tante dus) die hem Mozes en Aäron baart. Diezelfde Mozes schrijft dan in Leviticus 12:18 dat een dergelijke relatie verboden is.

(2 Samuel 13) Amnon, de zoon van David, doet net of hij ziek is en als zijn zuster Thamar hem komt verzorgen verkracht hij haar. Absalom,  zijn broer dood hem voor dit misdrijf.
 


Enkele wat meer expliciete teksten.
 

(Genesis 38) Als een van Juda's zonen sterft zonder kinderen te hebben verwerkt bij zijn vrouw Thamar geeft hij opdracht aan zijn zoon Onan om Thamar te bevruchten. Onan heeft wel seks met haar maar trekt zich net voor de zaadlozing(en) terug. (onaneren zou dus eigenlijk "voor het zingen de kerk uitgaan" moeten betekenen). Vastbesloten de familie stamboom voort te zetten vermomt Thamar zich als hoer en verleidt de onwetende Juda (haar schoonvader dus) die haar zwanger maakt van een tweeling. 

(Deuteronomium 25:11) Wanneer mannen, de een met den ander, twisten, en de vrouw des enen toetreedt, om haar man uit de hand desgenen, die hem slaat, te redden, en haar hand uitstrekt, en zijn schamelheid aangrijpt; Zo zult gij haar hand afhouwen, uw oog zal niet verschonen.

(Jesaja 3:17)  Zo zal de HEERE den schedel der dochteren van Sion schurftig maken, en de HEERE zal haar schaamte ontbloten. [God gebruikt blijkbaar het ontbloten van geslachtsdelen als straf]

(Ezechiel 23:19) Doch zij vermenigvuldigde haar hoererijen, gedenkende aan de dagen van haar jeugd, als zij gehoereerd had in het land van Egypte. En zij werd verliefd meer dan derzelver bijwijven, welker vlees is als het vlees der ezelen, en welker vloed is als de vloed der paarden. Alzo hebt gij weder opgehaald de schandelijke daad uwer jeugd, als die van Egypte uw tepelen betastten, vanwege de borsten uwer jeugd.

(Hosea 9:14) Geef hun, HEERE! Wat zult Gij geven? Geef hun een misdragende baarmoeder, en uitdrogende borsten.
 
"Die aen de wandt pist" Op enkele plaatsen in de Bijbel worden mannen in de hebreeuwse grondtekst aangeduid met "hij die tegen de muur urineert". Dit wordt tegenwoordig meestal vertaalt met "al wat mannelijk is" maar de Statenvertaling van 1637 vertaalt het nog letterlijk.
 


 

Lees verder:   Christelijke Politiek